در صفحه اصلی مسابقات هست.

http://sharif.edu/~acmicpc/acmicpc05/iipc/teams.html