مساله ها را می توانید مستقیما از

http://85.198.3.4/problems.pdf
http://ce.aut.ac.ir/~acm/problems.pdf

دانلود کنید.