فقط تیم هایی که در زمان مقرر به طور کامل ثبت نام کرده اند می توانند در مسابقه شرکت کنند.

این تیم ها ACCEPTED هستند.