توجه کنید که اگر تیمی در مسابقه‌ی اینترنتی «پذیرفته‌» شده باشد به این معنی نیست که آن تیم شرایط لازم برای شرکت در مسابقه‌ی منطقه‌ای را دارد. پذیرفته شدن تیم‌ها برای مسابقه‌ی منطقه‌ای شرایط خود را دارد که در زیر آمده است‌. همچنین تعداد تیم‌های پذیرفته‌شده‌ی یک دانشگاه در مسابقه‌ی اینترنتی ریطی به سهمیه‌ی آن دانشگاه در مسابقه‌ی منطقه‌ای ندارد. سهمیه‌ی دانشگاه های مختلف در وب‌سات مسابقات آمده است‌.