اسامی دانشگاه‌هایی که می‌توانند ۲ تیم یا بیش‌تر به‌ مسابقه منطقه‌ای بفرستند در زیر آمده است‌. بقیه‌ی دانشگاه‌ها فقط ۱ تیم می‌توانند بفرستند.

لیست‌

توجه:
۱- سهمیه‌ها براساس متوسط بیش‌ترین مساله‌های حل‌شده در ۶ سال گذشته (آنهایی که شرکت کرده‌اند) حساب شده است‌.
۲- حداقل متوسط ۱/۵ برای سهمیه ۲ تیم تعیین شده است‌.
۳- برای حداکثر ۸۰ تیم پیش‌بینی امکانات و جا شده است. در صورتی که این ظرفیت پر نشود، دانشگاه‌های متقاضی می‌توانند ۱ تیم به ظرفیت خود اضافه کنند. به شرط آن‌که قبلاً موافقت سرپرست سایت را اخذ کنند.
۴- برای تیم اضافی اولویت به دانشگاه‌هایی داده می‌شود که تیمی با ۳ عضو دختر داشته باشند.