پس از این تاریخ، ظرفیت باقی‌مانده‌ی سایت مسابقه به تیم‌هایی که متقاضی استفاده از یک تیم اضافه هستند اختصاص پیدا می‌کند و اگر ظرفیت پر شود به هیچ عنوان نمی‌توانیم تیم دیگری را ثبت‌نام کنیم، حتا اگر حق ثبت‌نام را پرداخت کرده باشید (که در آن صورت البته آن‌را پس می‌دهیم‌!)