تا کنون دانشگاه های داخل گفته اند که در مجموع می خواهند 89 تیم اعزام کنند (برخی هنوز جواب نداده اند و ممکن است این عدد زیادتر شود.) 9 تیم خارجی هم گفته اند که می آیند. این رقم 10 تا تیم بیش از ظرفیت فضای فیزیکی ماست.

بنابراین مجبور هستیم به نوعی منطقی برای دانشگاه ها سهمیه بگذاریم.
تا کنون از 47 دانشگاه مختلف داخل تیم ثبت نام شده است.

اولین محدودیت: دانشگاهی که برای اولین بار شرکت می کنند حداکثر 1 تیم

محدودیت دوم: دانشگاهی که در سال گذشته حداکثر تعداد مساله هایی که یکی از تیم های آن حل کرده است کم تر از 3 مساله باشد - حداکثر 2 تیم. رتبه بندی سال پیش.