این دوستان ظاهراً خیلی سعی کرده‌اند که نامی از دانشگاه میزبان و برگزارکنندگان این مسابقه نبرند!