تیم هایی که ثبت نام آنها تایید نشده هر چه سریعتر نفرات گروه خود را تکمیل کنند.

از جمله تیم هایی که ثبت نام آنها مشکل دارد عبارتند از:

گروه های دو نفره:

The sheeps از دانشگاه آزاد بندرعباس

 GolmanGol از دانشگاه شیراز

Bitwise از دانشگاه فسا

Lift truck از دانشگاه شیراز

گروه های چهار نفره:

Mahshahr ACM از دانشگاه آزاد ماهشهر

Leymer از دانشگاه خلیج فارس

OoOps از دانشگاه شریف

گروه ها باید سه عضو داشته باشند.