با سلام

Certificate های شرکت کنندگان در مسابقه چند روز پس از مسابقه Publish شد. افرادی که هنوز آن را دریافت نکرده اند می توانند با مراجعه به سایت بیلور، قسمت My dashboard -> Available files to download ، آن را دانلود کنند.