گیرندگان نامه: همکاران گرامی

دکتر رامتین خسروی (دانشکده‌ی فنی دانشگاه تهران)

مهندس پوروطن (دانشگاه ص امیرکبیر)

دکتر حسن حقیقی (دانشگاه  شهید بهشتی)

دکتر مصطفی نوری بایگی (دانشگاه فردوسی مشهد)

دکتر حسن نادری (دانشگاه علم و صنعت)

دکتر اشکان سامی (دانشگاه  شیراز)

دکتر احمد زائری (دانشگاه اصفهان)

دکتر نادر کریمی (دانشگاه ص اصفهان)

دکتر ضرابی زاده/دکتر آبام/ مهندس باور (شریف)