دانشگاه شیراز در تاریخ پنج شنبه ۱۵ آیان مسایقه‌ی اینتزنتی دیگری برگزار می‌کند. مسول آن دکتر محمد طاهری است. با تشکر از دکتر اشکان سامی.