همکاران گرامی، آقایان

دکتر آبام و مهندس باور (شریف)

دکتر   نادری (علم و صنعت)

دکتر حقیقی (ش بهشتی)

دکتر طاهری (شیراز)

به سهم خود از زحماتی که شما و دانش‌جویانتان برای برگزاری بسیار خوب‌ مسابقه‌های اینترنتی کشیده‌اید  صمیمانه سپاسگزارم.  لطفا  به‌منظور آموزش تیم‌ها، به طراحان مساله‌های مسابقه‌ی خود بفرمایید تا جزوه‌ای شامل راه‌حل درست هر مساله و نیز کد آن و هم‌چنین داده‌های ورودی/خروجی نهایی را تهیه کنند تا در اختیار تیم‌ها قرار گیرد.


با تشکر

محمد قدسی