تقاضاهای تخفیف ثبت‌نام همگی بررسی شده و حدود ۲۰ تیم مشمول تخفیف ۵۰ درصدی شناخته شدند. نتیجه‌ی بررسی از طریق ایمیل به اطلاع تیم‌های مشمول تخفیف رسیده است.