سهمیه ها مطابق آنچه اعلام شده عمل می شود. سپس اگر سایت جا داشت از بین متقاضیان انتخاب خواهد شد. تقاضاى خود را ایمیل کنید.