برای ارسال کدهای خود برای مسابقه‌ی چالشی، لطفاً به سایت شریف‌جاج مراجعه کنید. مشروح مراحل و چگونگی ارسال کدها در صفجه مسابقه ذکر شده است.

توجه داشته باشید که موعد ارسال برنامه‌ها ساعت 23:59 روز شنبه 22 آذرماه است.