لطفا یک نسخه از این دعوت نامه را به روسای دانشکده یا گروه خود تحویل دهید. از حضور این عزیزان در سالن برگزاری مسابقه بسیار خوشحال خواهیم شد.


اصل نامه دریافت