ثبت‌نام حضوری طی روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه ۲۶ و ۲۷ آذرماه طبق برنامه‌ی زمان‌بندی زیر در طبقه‌ی همکف دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف انجام خواهد شد.

حضور هر سه عضو تیم هنگام ثبت‌نام برای چک مدارک و برداشت عکس تیمی ضروری است.

هنگام مراجعه برای ثبت‌نام مدارک زیر را به همراه داشته باشید:

  • اصل فرم ثبت‌نام به همراه مهر و امضای دانشگاه/دانشکده
  • کارت دانش‌جویی اعضای تیم
  • کارت ملی (یا شناسنامه‌ی) اعضای تیم
  • کدهای آماده (۲۵ صفحه یک‌رو) به صورت اختیاری