فهرست تیم‌هایی که تا کنون ثبت‌نام شده‌اند، در این صفحه قابل مشاهده است.

در ضمن رسید رسمی دریافت هزینه‌ی ثبت‌نام هنگام ثبت‌نام حضوری به تیم‌ها ارائه خواهد شد.