نشانی ایمیل: [email protected]
وب‌سایت رسمی: icpc.sharif.edu


کانال اطلاع‌رسانی: تلگرام - بله
بلاگ مسابقه: icpc.blog.ir
ویکی مسابقه: wiki.icpc.ir


نشانی پستی

دفتر مسابقه برنامه‌سازی دانشجویی
دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر
دانشگاه‌ صنعتی‌ شریف، تهران،‌ ایران