مشخصات کامپایلرها و محیط‌های برنامه‌نویسی در مسابقه منطقه‌ای تهران به شرح زیر است:


Compilers
 • Javac (JDK version 1.7)
 • gcc 4.7.2
 • cl.exe (VC.Net 2010)

Development Tools
 • Eclipse 3.7.1
 • MinGW (g++)
 • Visual C++ Express 2010

Reference Materials
 • MSDN
 • JDK documentation
 • STL documentation

Editors
 • Emacs
 • TextPad
 • GVim
 • notepad++

Contest Environment
 • PC2 9.2.3