تیم اول سایت تهران.

دانشجویان سال اول شریف. به ترتیب از راست: علیرضا فرهادی، سعید ایلچی و حامد صالح‌.


  

تیم دانشگاه صنعتی امیرکبیر که از سایت کانپور سهمیه گرفت:
از راست : علی فیوج نوملی ، رضا حسینی آشتیانی و سید مهدی کاظمی