به درخواست شرکت کنندگان و با توجه به امتحانات میان ترم ساعت شروع مسابقه 10:30 صبح خواهد بود.


نتایج مسابقه را به صورت آنلاین اینجا دنبال کنید.