کد نمونه و داده های ورودی و خروجی مسابقه شهید بهشتی را از اینجا می توانید دانلود کنید.

کد نمونه و داده های ورودی و خروجی مسابقه صنعتی شریف را از اینجا می توانید دانلود کنید.