من به نوبه ی خود از همکاران و دانشجویان دانشگاه تهران که مسابقه ی اینترنتی نهایی را به خوبی  برگزار کرده اند به دلیل ناهماهنگی های خودمان در شریف پوزش می طلبم. دانشگاه تهران با تقاضای ما که مسابقه ی اینترنتی خود را به نام مسابقه ی نهایی اینترنتی سایت تهران برگزار کند فروتنانه موافقت کرد و یا صرف وقت بسیار سوالات جالب و چالشی ای  را طراحی کرد که جدا جای تقدیر دارد.

اما متاسفانه به دلیل ناهماهنگی هایی، شریف 35 تیم خود را به برگزاری یک مسابقه ی  در-سایت دیگر در صبج  امروز (6 آذر) در شریف دعوت کرد و با سوالات خود مسابقه ای دیگر را برگزار کرد. در صورتی که قرار بود شریف تیم های خود را در همین مسابقه ی اینترنتی (ولی به صورت مراقبت شده و در-سایت) شرکت دهد و تیم های نهایی خود را انتخاب کند. به همین دلیل اکثر تیم های شریف دیگر در مسابقه ی بعدازظهر شرکت نکردند و شاید مسابقه ی اینترنتی را از هیجان انداختند.
 این کار از نظر بنده توجبه پذیر نیست و من مجددا از همه ی دست اندرکاران و نیز شرکت کنندگان مسابقه ی اینترنتی پوزش می طلبم.


محمد قدسی