مشخصات کامپایلرها و محیط‌های برنامه‌نویسی در مسابقه منطقه‌ای تهران به شرح زیر است:


Desktop

·  Windows 7 SP1


Compilers

·  Javac (JDK version 1.8)

·  gcc 4.9.3

·  cl.exe (visual c++ express 2010)

 

Development Tools

·  Eclipse 4.5.1

·  MinGW (g++)

·  Visual Studio (C++)

·  IntelliJ IDEA 15

·  Code::Blocks

·  Dev-C++


 Reference Materials

·  MSDN

·  JDK documentation

·  STL documentation

 

Editors

·  Emacs

·  TextPad

·  GVim

·  Notepad++

·  Sublime Text 2


Dictionary

·  Lingoes


Contest Environment

·  PC^2 9.3