تیم‌ اول: Tizi Remembers از دانشگاه صنعتی اصفهان
اعضا از راست به چپ: ایمان ایران‌دوست، امیر خزائی، علیرضا نوروزی

تیم دوم: Wy Do We Fall?‎ از دانشگاه صنعتی سجاد 
اعضا از راست به چپ: حسین جدی، سجاد عبدی ده‌سرخ، محمد موسوی

تیم سوم: Violetes از دانشگاه خوارزمی
اعضا از راست به چپ: آریان صادقی، فاطمه نجفی، محمد محمودی

با تبریک به همه‌ی این عزیزان.