آیین‌نامه‌ی تعیین سهمیه‌ی دانشگاه‌ها برای شرکت در مسابقه‌ی منطقه‌ای ای‌سی‌ام تهران در این لینک قابل مشاهده است. این آیین‌نامه ضمن معرفی شرایط اولیه‌ی تیم‌ها برای شرکت در مسابقه‌ی منطقه‌ای تهران، نحوه‌ی تعیین سهمیه‌ی تعداد تیم‌های شرکت‌کننده از هر دانشگاه در این مسابقه را تشریح می‌کند.