از این پس بلاگ و ویکی مسابقه‌ را می‌توانید از نشانی‌های زیر دنبال کنید: 

همچنین نشانی icpc.ir به موازات icpc.sharif.edu میزبان سایت رسمی مسابقه خواهد بود.