مهلت ثبت نام در مسابقه‌ی اینترنتی تا انتهای امروز ۵ آذر تمدید شد. 

تعداد تیم‌های پذیرش‌شده تا پایان روز ۴ آذر ۵۸۸ تیم بوده‌ است.