برای سوال x در هر یک از زبان‌ها پارامترهای کامپایل به صورت زیر خواهد بود:

  • C++:

g++ -x c++ -std=gnu++14 -Wall -O2 -static -pipe x.cpp

  • Java:

javac -encoding UTF-8 -d . x.java

  • Python 2 (CPython):

python2 -m py_compile x.py

  • Python 3 (CPython):

python3 -m py_compile x.py

 

 توجه داشته باشید که همانند مسابقه‌ جهانی، تضمینی برای این که تمام سوالات را بتوان با زبان پایتون در محدودیت زمانی در نظر گرفته شده حل کرد، وجود ندارد.