سهمیه‌ی تعداد تیم‌های شرکت‌کننده از هر دانشگاه در مسابقه‌ی منطقه‌ای ۲۰۲۲ بر اساس آیین‌نامه‌ی تعیین سهمیه‌ی دانشگاه‌ها به صورت زیر خواهد بود.

توجه: دانشگاه‌هایی که در فهرست زیر نیستند طبق آئین‌نامه یک سهمیه دارند.