تیم اول: Ballmer Peak از دانشگاه صنعتی شریف

تیم دوم: Once Upon a Time in Forloop از دانشگاه صنعتی شریف

تیم سوم: ALgARithEM از دانشگاه صنعتی شریف

تیم چهارم: FUBG از دانشگاه علم و صنعت ایران

تیم پنجم: Accurix از دانشگاه تهران

بدین ترتیب دانشگاه‌های صنعتی شریف، علم و صنعت ایران و دانشگاه تهران به ترتیب کاپ‌های اول تا سوم مسابقات را از آن خود کردند. در ضمن تیم Ballmer Peak از دانشگاه صنعتی شریف به عنوان تیم اول سایت منطقه‌ای تهران به مسابقه‌ی جهانی ۲۰۲۳ راه یافت.