بخش اول: مدال‌‌‌های مسابقه

 • چهار تیم اول: مدال طلا
 • چهار تیم دوم: مدال نقره
 • چهار تیم سوم: مدال برنز

بخش دوم: جوایز تیم‌های برتر

 • سه تیم اول (از هر دانشگاه حداکثر یک تیم): هر تیم ۱۰ میلیون تومان
 • سه تیم دوم (از هر دانشگاه حداکثر یک تیم): هر تیم ۶ میلیون تومان
 • شش تیم سوم (از هر دانشگاه حداکثر دو تیم): هر تیم ۳ میلیون تومان

  بخش سوم: جایزه‌ی سریع‌ترین حل مسائل

  • هر مسئله‌: ا میلیون تومان 
  در ضمن به دانشگاه‌های اول تا سوم کاپ مسابقه اهدا خواهد شد.

  مدال‌ها و جوایز به اعضای دانش‌جوی تیم‌ها و کاپ‌ها به دانشگاه‌های مربوطه تعلق می‌یابد.