تیم اول: Ballmer Peak از دانشگاه صنعتی شریف

تیم دوم: Teamsaah از دانشگاه صنعتی شریف

تیم سوم: Multiply and Surrender از دانشگاه صنعتی شریف

تیم چهارم: Conqueror از دانشگاه صنعتی شریف

تیم پنجم: Lomana از دانشگاه تهران

تیم ششم: Father Son Uncle از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بدین ترتیب دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران و صنعتی امیرکبیر به ترتیب کاپ‌های اول تا سوم مسابقات را از آن خود کردند. در ضمن تیم Ballmer Peak از دانشگاه صنعتی شریف به عنوان تیم اول سایت منطقه‌ای تهران به مسابقه‌ی جهانی ۲۰۲۴ راه یافت.