تاخیر به خاطر مسابقه داخلی شریف است که همزمان آغاز می شود.

به زودی شروع می کنیم. گوش به زنگ باشید. نهار رو هم پیش بینی کنید.