به من ایمیل بزنید. در صورت وجود جا و بر اساس اولویت به تیم‌های با ۳ عضو دختر و نیز کارایی قبلی آن دانشگاه، پس از مشخص شدن تعداد تیم‌هایی که ثبت‌نام‌شان کامل است (پس از مهلت مقرر) تیم‌های اضافی مشخص خواهند شد.