شما باید نام تیم خود را در سایت Asia - Tehran On Site Contest و در لیست ثبت‌نام شدگان ببنید.
لیست‌