ما بر اساس فکس مدارک، تیم‌ها را قبول می‌کنیم. ولی برای صدور کارت شناسایی نیاز به اصل مدارک داریم. حتماً اصل مدارک را نیز برای ما در اسرع وقت بفرستید. یا دستی به دفتر مسابقات تحویل دهید.