این در واقع تکرار اطلاعات سایت مسابقه است‌:

حق ثبت‌نام‌: ۱۰۰۰۰۰ تومان برای هر تیم
شماره‌ی حساب‌: ۷۲۷/۶۵ 727.65 بانک مرکزی ایران به‌نام دانشگاه صنعتی شریف
شماره‌ی فاکس‌: ۶۶۰۲۲۳۷۳ 66022373 (فقط به این شماره‌ فاکس کنید)
مهلت‌: ۴ آذر

این‌ مهلت جدی است و پس از آن تبم‌های اضافه مشخص خواهند شد تا ثبت‌نام کنند.