بعضی از تیم‌ها بیش از ۳ نفر عضو و یک مربی ثبت‌نام کرده‌اند (مثلاً فردی را به‌عنوان رزرو تعیین کرده‌اند.) توجه کنید که ما فقط امکان پذیرایی از ۳ عضو تیم و یک مربی (برای هر تیم‌) را داریم. بنابراین از به‌همراه آوردن افراد اضافی خودداری نمایید.