راه حل مشکلات رایج در مسابقه ی آزمایشی:
 • Invalid Username Password: با clar[d0t]arbiter[at]gmail[d0t]com تماس بگیرید. این مشکل برای تیم هایی که نام شان فاصله ی خالی داشته رخ داده است. (بررسی کنید که بشود ایمیل شما را پاسخ داد! مخصوصاً اگر ایمیل تان از yahoo یا gmail نیست.)

 • Request Timed Out: این مشکل باید حل شده باشد.

 • Compilation Error (خطای زمان ترجمه): از مرورگر Internet Explorer، همان گونه که قبلاً هم گفته شد استفاده نکنید.

 • Unknown Error (هنگام ارسال): شما به مسابقه نپیوسته اید و یا نام مساله را اشتباه وارد کرده اید.

 • Unable to connect: برای ورود غیرامن (در صورتی که با https مشکل دارید) از آدرس http://81.31.164.12/arbiter-2/login/login.jsf استفاده کنید.

توجه کنید که
 • تنها مربی (coach) تیم ها باید به clar.arbiter ایمیل ارسال کنند.

 • فایل ارسالی شما برای زبان C++ باید فایلی نظیر a.cpp و برای زبان Java تنها فایل a.java (و نه .class یا .zip آن) را ارسال کنید.

 • سعی کنید حتماً تا پیش از پایان مسابقه، حتماً حداقل یک ارسال درست داشته باشید. برای این منظور می توانید کد پاسخ سوال A را که ادامه ی این پست است، ارسال کنید.

 • C++

  #include
  using namespace std;
  int main() {
  string s;
  while ((cin >> s) && (s != "0")) {
  int c = 0;
  for (int i=0; is.length(); i++)
  c += (s[i]-'0');
  cout c endl;
  }
  return 0;
  }

 • Java

  import java.io.*;
  public class My {
  public static void main(String[] args) {
  BufferedReader br = new BufferedReader(new
  InputStreamReader(System.in));
  while (true) {
  int x = 0;
  try {
  String s = br.readLine();
  x = Integer.parseInt(s);
  }
  catch (Exception e) {
  e.printStackTrace();
  }
  if (x == 0)
  break;
  int sum = 0;
  while(x > 0) {
  sum += x%10;
  x /= 10;
  }
  System.out.println(sum);
  }
  }
  }