به زودی گواهی ها بر اساس رتبه بندی آماده می شود. در این مورد لطفا ای میلی نزنید. هنگامی که گواهی ها آماده شد به همه اطلاع می دهیم.

موفق باشید.