به دلیل استفاده از فرصت مطالعاتی در ٦ تا ٩ ماه سال بعد، من قصد دارم از سرپرستى سایت تهران انصراف دهم. اگر مى‌خواهید برگزاری مسابقه‌ی ای‌سی‌ام در ایران ادامه یابد، باید دست کم یک دانشگاه و یک استاد داوطلب سرپرست سایت تهران شود. شریف این کار را نخواهد کرد.

اولویت با دانشگاه های خوش‌سابقه در این مسابقه چون امیر‌کبیر، تهران، علم‌و‌صنعت، ش بهشتى، مشهد، ص اصفهان و یا اصفهان است. اگر داوطلب مناسبی (به تشخیص دکتر هوانگ‌) پیدا شود، ایشان به‌‌عنوان سرپرست جدید سایت تهران به‌‌مسابقه‌ی جهانی‌ شرم‌الشیخ دعوت خواهد شد.

برای تعیین سرپرست جدید فرصت کوتاه است. پس اقدام کنید و از دانشگاه های خود بخواهید این مسولیت را بپذیرند.