لطفا کسانی که در خصوص پیدا کردن نام دانشگاه خود در سایت icpc مشکل دارند اطلاعات زیر شامل:

1)نام دانشگاه(Name of the institution)

2)نام کوتاه(Short name)

3)آدرس سایت دانشگاه(Home page)

به همراه اطلاعات مربوط به این که دانشجوی ارشد یا با درجات بالاتر در این دانشگاه تحصیل می کنند را به میل <manager@acmicpc.org> ارسال نمایند.