تیم های زیر برای دسترسی به سایت مسابقه منطقه ای و دریافت گواهی شرکت در مسابقه اطلاعات اعضای خود را تکمیل کنند:

1. تیم  Decoders از دانشگاه بیرجند

2. تیم Bonab از دانشگاه بناب

3. تیم team10  از دانشگاه فردوسی مشهد

4. تیم Happy 3  Algorists از دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

5. تیم Stak از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

6. تیم SHBU1 از دانشگاه شیخ بهایی

7. تیم 0o0ps از دانشگاه صنعتی شریف