درود بر شما

1- مسابقه ی اینترنتی در تاریخ 5 شنبه 7 آذر برگزار می شود.

2- از هم اکنون می توانید در سایت Internet Programming Contest به طور کامل ثبت نام کنید.

3- محدودیتی از نظر تعداد تیم های یک دانشگاه در مسابقه ی اینترنتی نیست و ثبت نام آزاد است.

4- پس از مسابقه ی اینترنتی سهمیه ی دانشگاه ها برای مسابقه ی منطقه ای اعلام خواهد شد.

5- دانشگاه ها تیم های خود برای مسابقه ی منطقه ای را مطابق سهمیه  رسما اعلام می کنند.

6- تیم هایی که مدارکشان کامل باشد و مطابق مقررات مسابقه ی ای سی ام  شرایط شرکت داشته باشند (این شرایط امسال به دقت بررسی می شود) پس از پرداخت هزینه ی ثبت نام به سایت مسابقه ی منطقه ای منتقل می شوند و رسما ثبت نام شان تایید می شود.

7- تغییر در شرایط: امسال تیم هایی می توانند در مسابقه ی منطقه ای شرکت کنند که دست کم یک مساله در مسابقه ی اینترنتی حل کرده باشند.

8- بنابراین شرکت در مسابقه ی اینترنتی برای همه ی تیم هایی که بخواهند در مسابقه ی منطقه ای شرکت کنند اجباری است و جابه جایی اعضا در یک تیم امکان پذیر نیست (مگر در حالت های استثنایی)


9- فهرست تیم های ثیت نام کرده در مسابقه ی اینترنتی: لینک

مهم: دقت کنید که به اشتباه در سایت مسابقه‌ی منطقه‌ای ثبت نام نکنید. اگر تیمتان در این لیست هست اشتباه ثبت نام کرده اید و بایدتغییر دهید.