مشخصات کامپایلرها و محیط‌های برنامه‌نویسی در مسابقه منطقه‌ای تهران به شرح زیر است:


Desktop

·  Windows 7 SP1


Compilers

·  Javac (JDK version 1.7)

·  gcc 4.8.1

·  cl.exe (VC.Net 2010)

 

Development Tools

·  Eclipse 4.3.1

·  MinGW (g++)

·  Visual C++ Express 2010

·  IntelliJ IDEA 13

 

 Reference Materials

·  MSDN

·  JDK documentation

·  STL documentation

 

Editors

·  Emacs

·  TextPad

·  GVim

·  Notepad++

 

 Contest Environment

·  PC^2 9.3