تیم‌های راه‌یافته از سایت تهران به مسابقه‌ی جهانی:برای این عزیزان آرزوی موفقیت داریم.