به درخواست شرکت کنندگان ساعت شروع مسابقه 10 صبح خواهد بود.